ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

تأمین مالی سلامت جهانی: رهگیری مخارج سلامت در هنگامه بحران

:  18
:  تأمین مالی سلامت جهانی: رهگیری مخارج سلامت در هنگامه بحران
:  تأمین مالی
:  آنجال میکا و همکاران
:  دکتر علی اکبری ساری، دکتر سید میثم موسوی،مینا انجم شعاع
:  مؤسسۀ مطبوعاتی آریا راهبرد رسانۀ آینده
:  وزیری
:  179
:  4-082-457-600-9
:  1400
:  
پیشگیری از همه‌گیریها نیازمند نظامهای بهداشت عمومی قدرتمندی است که به نوبه خود به تأمین مالی عمومی قدرتمند، نیاز دارد. در غیاب مخارج دولتی مکفی، حمایت اهدا کنندگان (و در نتیجه همکاری جهانی) نقشی کلیدی دارد. با شفاف ســاختن ماهیت درهم تنیده و وابســته تأمین مالی سلامت جهانی، گزارش تأمین مالی ســلامت جهانی 2019 به سیاســتگذاران و تصمیم گیران کمک می‌کند تا درک بهتری داشته و به این مجموعه‌های گسترده از پرسشهای پیچیده، پاسخ دهند.
این کتاب، به ویژه مخارج مربوط به اهداف توسعه پایدار 2030 SDG را با تمرکز بر هدف ســوم اهداف توسعه پایدار بررســی نموده است. در مقدمه این کتاب، مروری کلی از کل مخارج ســلامت جهانی 195کشور برای دوره زمانی 1995تا 2017 ارائه شــده اســت. بخــش اول کتاب به دو نوع از مخارج پرداخته اســت: کل مخارج سلامت و کمکهای توسعه‌ای سلامت. در بخش دوم کتاب، برآوردهای به روز شده‌ای از مخارج اچ آی وی‏/ایدز و مالاریا ارائه شــده است.