ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

غربالگری سرطان پستان؛ بلی یا خیر؟

پیشگفتار

زندگي امروزي جوامع بشري به دلیل پیچیدگی‌های ناشي از پيشرفت فناوری و مدرنيزه شدن، سبب شده است تا خطر ابتلا به بیماری‌های غیر واگیر، ازجمله تغذيه‌ی نامناسب، کم‌تحرکی، چاقي، آلودگی‌ها و عوامل زیست‌محیطی افزايش يابد. از مهم‌ترین اين بیماری‌ها ابتلا به انواع سرطان‌ها می‌باشد كه به دلايل فوق، رشد روزافزونی در همه كشورهاي دنيا داشته است (WHO,2007).

براساس آمار نظام ثبت سرطان کشور، در سال 1387 سرطان پستان به‌عنوان مهم‌ترین سرطان در بین زنان کشور مطرح‌شده است و سرطان پستان مهم‌ترین بدخیمی قابل مداخله در سطح دوم در میان شایع‌ترین بدخیمی‌های کشور محسوب می‌شود (گزارش کشوری ثبت سرطان،1388).

امروزه موارد مرگ ناشي از سرطان پستان در کشورهای توسعه‌یافته رو به کاهش است و در بين عوامل اين كاهش، غربالگری با ماموگرافی یک روش اثبات‌شده برای کاهش مرگ‌ومیر ناشی از سرطان پستان برای زنان 40 ساله و بالاتر بوده است (Greif et al. 2010).

راه‌هایی براي تشخيص زودرس سرطان پستان وجود دارد. آگاهي از علائم زودرس اين بيماري، آشنايي با روش‌های خودآزمایی پستان و انجام ماموگرافي می‌تواند موجب كاهش مرگ‌ومیر 20-30 درصدي زنان بالاي 50 سال شود. هدف از برنامه‌های غربالگري اين است كه بيماري بعد از شروع و قبل از اينكه منجر به علائم باليني گردد، تشخيص داده شود. (WHO,2007).

ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺻﻠﻲ اﺳﺖ:

 ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي روتین (routine) و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي انفرادی (individualized).

در ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي روتین ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از اﻓﺮاد ﺑﺪون آﻧﻜﻪ ﻋﻼﻣﺘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﭘﻴﺶ تعیین‌شده ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار می‌گیرند (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي داوﻃﻠﺒﻴﻦ ازدواج)، درحالی‌که در ﻧﻮع ﺧﺎص ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﻲ ﺷﻮاﻫﺪ، آزﻣﺎﻳﺶ برای اﻓﺮاد ﻣﺸﻜﻮك درﺧﻮاﺳﺖ می‌شود. به‌هرحال ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي از ﻫﺮ ﻧﻮع ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﺧﺎص ﻣﻮرد ارزشیابی اقتصادی ﻗﺮار گیرد (WILSON and et al,1968).

 عليرغم اهميت آزمون‌های غربالگري و آموزش‌هایی كه تاكنون انجام‌گرفته است هنوز درصد کمی از زنان ايراني آزمون‌های غربالگري را انجام می‌دهند (فرشباف خليلي و همکاران، 1378). به دلیل اینکه در کشورهای درحال‌توسعه همانند ایران میانگین سنی بیماران پایین‌تر است، هزینه‌های تولید ازدست‌رفته در اثر مرگ زودرس افزایش می‌یابد و بايد مداخلاتی براي درمان مؤثرتر بيماران و بهبود بقا و افزایش اثربخشی صورت گیرد (داوری و همکاران، 1392).

ﺗـﺸﺨﻴﺺ زودرس توده‌های ﺑﺪﺧﻴﻢ، ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﻧﺲ زﻧـﺪه ﻣﺎﻧـﺪن ﺑﻴﻤـﺎر، ﻛـﺎﻫﺶ هزینه‌های درﻣﺎن و ﻛﺎﻫﺶ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم درﻣـﺎﻧﻲ می‌گردد (ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲ و همکاران، 1389).

ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، در ﺻﻮرت ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن در اوﻟﻮﻳﺖ می‌باشد. ازآنجاکه در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن در ﺑﻴﻦ سرطان‌های زﻧﺎن ازنظر ﺷـﻴﻮع، ﺟﺎﻳﮕـﺎه اول را دارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي آن ﺿﺮوري به نظر می‌رسد (ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲ و همکاران، 1389).

این کتاب دارای سه بخش اصلی می‌باشد که بخش اول آن، شامل "مروری بر سرطان پستان"،  بخش دوم "مطالعه ارزشیابی اقتصادی غربالگری سرطان پستان در شهرستان کرمان" و بخش سوم "بحث و نتیجه­ گیری" است.


نویسندگان: 

دکتر محسن بارونی،دکتر محمد جعفری،نوشین زهتاب،دکتر محمدجواد کبیر،دکتر آناهیتا کشاورزی،دکتر رضا گودرزی، طیبه مرادی،دکتر سریر ناظمی،دکتر نوذر نخعی

در صورت نیاز به این کتاب با ایمیل زیر مکاتبه نمایید.

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید