ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

كل مخارج سلامت و سهم پرداخت از جیب در استان های ایران؛ دوره 1387-1393

مقدمه و هدف: سهم پرداخت مستقیم از جیب یکی از شاخص های کلیدی در تامین منابع مالی سلامت است که توزیع خطر و انباشت ریسک را نشان می دهد. مطالعه حاضر با هدف محاسبه کل مخارج سلامت، سرانه آن و همچنین سهم پرداخت از جیب در استان ها برای سال های 1387 تا 1393 انجام شد.

روش کار: داده های استانی هزینه های بخش سلامت از سازمان های عمومی و خصوصی طی سال های 1387 تا 1393 جمع آوری شد. همچنین داده های هزینه سلامت خانوارها از مرکز آمار ایران جمع آوری شد.

نتایج: پرداخت مستقیم از جیب از حیث مقادیر مطلق ریالی روند افزایشی داشته اما از نظر سهم از 51.9 درصد در سال 1387 به 40.6 درصد در سال 1393 رسیده است. مقادیر ریالی کل مخارج سلامت و سرانه آن در کلیه استان های کشور افزایش یافته و حدود 3.5 برابر گردید. در تمامی سال های مطالعه استان های تهران و سیستان و بلوچستان به ترتیب بیشترین و کمترین سرانه کل مخارج سلامت را داشتند و این اختلاف از 2.12 در سال 1387 به 10.56 میلیون ریال در سال 1393 افزایش یافت.

نتیجه گیری: اگر چه سهم پرداخت از جیب در تمامی استان ها کاهش یافت، اما همچنان با اهداف تعیین شده در برنامه های توسعه ملی (کاهش به 30%) فاصله دارد. برای بهبود شاخص های مورد مطالعه و کاهش نابرابری های استانی، تمرکز بیشتر بر سازوکارهای مبتنی بر پیش پرداخت، بهبود نظام بیمه ای و توزیع عادلانه منابع ملی متناسب با محرومیت منطقه و زیرساخت های آن ضروری است.

واژگان کلیدی: کل مخارج سلامت، سرانه سلامت، پرداخت مستقیم از جیب، استان های ایران


نویسندگان:  محمدحسين مهرالحسني ،بهزاد نجفي ،وحید یزدی فیض آبادی، علی اکبر حق دوست ،مسعود ابوالحلاج،مینا انصاري ،رضا دهنویه ،مریم رمضانيان ،فرهاد كوهي ،محمد جعفري ،مرضیه لشكري