ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

بررسی میزان رضایت روستائیان بردسیر از عملکرد پزشک خانواده درسال :1392یک گزارش کوتاه

چکیده

زمینه و هدف: ارزیابی رضایت بیماران به موضوع مهمی در ارزشیابی خدمات بهداشتی و درمانی تبدیل شده و یکی از معیارهاي بالا بودن کارایی ارائه دهندگان خدمات بهداشتی است. این مطالعه با هدف بررسی میزان رضایت روستائیان از عملکرد برنامه پزشک خانواده انجام پذیرفته است.

مواد و روشها: مطالعه حاضر از نوع مقطعی بود که در سال  1392در شهرستان بردسیر انجام پذیرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه روایی و پایایی سنجش میزان رضایت، براي  400 نفر نمونه که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند جمع آوري و میزان رضایت در  8حیطه بررسی شد. دادههاي جمعآوري شده با استفاده از آزمونهاي آماري  t مستقل و ANOVA یک طرفه مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: از  400نمونه مورد بررسی،  %51زن،  %49مرد،  %78متأهل و %22مجرد بودند. بیشترین و کمترین میزان رضایت به ترتیب مربوط به حیطه هاي اعتماد و اعتقاد بیمار به عملکرد پزشک خانواده با میانگین  19/09 و زمان انتظار براي دریافت خدمات پزشک خانواده با میانگین  15/93 بود.

نتیجه گیري: با توجه به این که بالاترین سطح رضایت مربوط به حیطه اعتماد و اعتقاد بیمار به عملکرد پزشک خانواده و کمترین سطح رضایت مربوط به زمان انتظار براي دریافت خدمات پزشک خانواده بود، میتوان چنین نتیجه گرفت روستائیان بردسیر به طور کلی از عملکرد برنامه پزشک خانواده راضی هستند، اما مدیران و سیاستگذاران باید توجه ویژه اي به کمبودات و نواقص این طرح داشته باشند.

واژه هاي کلیدي: رضایت، پزشک خانواده، عملکرد، روستا


نویسندگان:  سجاد خسروي ،لیلی اسدي ،محمدرضا امیراسماعیلی ،محمد جعفريسیریزي ،سعید میرزایی، شیما خسروي