ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

ارزيابي عملكرد ادارات كل بیمه سلامت ایران با استفاده از مدل تحليل پوششي داده ها در سال 1393

چکیده: 
مقدمه و اهداف: بيمه هاي سلامت تضمين كننده امنيت خاطر افراد در برابر بيماري و عوامل تهديد كننده سلامت هستند. با توجه به نقش كليدي آنها در تحقق اهداف عدالت محوري و كاهش پرداخت از جيب اين مطالعه با هدف ارزيابي ادارات كل بيمه سلامت ايران با استفاده از مدل DEA در سال 1393 انجام شد.
روش كار: مطالعه حاضر از نوع توصيفي- تحليلي و جامعه پژوهش، تمام ادارات كل بيمه سلامت بود. معيارهاي ورودي و خروجي مدل با مرور كتابخانه اي و بررسي اسنادي هدفمند استخراج و داده ها جمع آوري شد. ادارات با استفاده از مدل DEA ارزيابي و رتبه بندي شدند. آزمون رگرسيون خطي براي تاثير متغيرهاي محيطي انجام شد.
نتايج: ميانگين كارايي فني، مديريتي و مقياس ادارات كل مورد مطالعه به ترتيب 593/0، 761/0 و 721/0 مي باشد. به عبارتي ظرفيت ارتقاء كارايي در ادارات كل در حدود 41 درصد است. از كل ادارات مورد بررسي تعداد 5 اداره داراي حداكثر كارايي 1، 7 اداره كارايي بين 5/0 تا 1 و 19 اداره كارايي كمتر از 5/0 داشتند. متغير جمعيت استان و تعداد كل موسسات بر روي كارايي تاثير داشت.
نتيجه ‏گيري: براساس متغيرهاي تعريف شده، مدل AP-DEA ورودي محور مناسب بود. نتايج نشان دهنده ظرفيت بالا براي افزايش كارايي فني در ادارات كل مي باشد كه مي توان با الگو برداراي از ادارات كارا و مرجع و تعديل ورودي هاي آن ها ميزان كارايي را افزايش داد. بنابراين بكارگيري سياست كوچك سازي و چابكسازي سازمان بيمه سلامت براساس محور دولت الكترونيك در اصلاح نظام اداري كشور پيشنهاد مي گردد.
کليدواژگان: ارزيابي عملكرد، كارايي، تحليل پوششي داده ها، بيمه سلامت


نویسندگان: الناز قاسمي ، محسن باروني ، رضا دهنويه ، محمد جعفري سيريزي ، محمد حسين مهرالحسني