ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

بررسی وضعیت پرداخت از جیب بیماران بستری و درصد هزینه های کمرشکن سلامت در مراکز درمانی طرف قرارداد شهر کرمان در نیمه دوم سال 1396

 

در فرایند بهره مندی از خدمات بهداشتی و درمانی، هزینه های پرداخت شتده توستط بیمار اهمیت ویژه ای دارد. این هزینه ها به هزینه های مستتقیم درمانی، مستتقیم غیردرمانی و هزینه های غیرمستتقیم تقستیم بندی می شتوند. برنامه های حفاظت مالی بیماران در اغلب موارد تنها قادر به پوشتش هزینه های مستتقیم درمانی بیماران هستتند و همین موضتوع باعث نادیده گرفته شدن سایر هزینه های پرداخت شده تو سط بیماران و تاثیر آنها می شود. هدف از این مطالعه برآورد هزینه های پرداخت شده توسط بیماران در ابعاد مختلف و نقش آن در ایجاد هزینه های کمرشکن برای خانوار در مراکز درمانی شهر کرمان بود.
در این پژوهش 800 بیمار که طی نیمه دوم سال 1396 به مراکز درمانی ارئه دهنده خدمات بستری و بستری موقت شهر کرمان مراجعه کردند، ازطریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. اطلاعات هزینه ای بیمار به سه دسته هزینه های مستقیم درمانی، هزینه های مستقیم غیردرمانی و هزینه های غیرمستقیم تقسیم بندی شدند. قسمتی از اطلاعات هزینه ای از طریق پرونده پزشکی بیمار و قسمتی از طریق مصاحبه با بیمار یا همراه بیمار گردآوری شد. مصاحبه با بیمار از طریق پیگیری تلفنی و در زمان دو هفته بعد از ترخیص بیمار از مرکز درمانی انجام شتتد. به منظور محاسبه هزینه های کمرشکن براساس رویکرد سازمان جهانی بهدا شت آستانه 40 در صد از توانایی پرداخت و بر اساس رویکرد مبتنی بر درآمد 3 آستانه 10، 5 و 20 درصدی از درآمد یک سال قبل بیمار درنظر گرفته شد. 
میانگین کل هزینه پرداخت شده از جیب بیماران در هر بار بستری در کل مراکز درمانی شامل هزینه های مستقیم درمانی، مستتتتقیم غیردرمانی و غیرمستتتتقیم 7/561/977ریال بود. در مراکز دولتی، هزینه رفت وآمد 2 برابر و تغذیه برابر با پرداختی بیمار از صورتحساب بود. در مراکز خصو صی و نیمه خصو صی به علت بالا بودن صورتحساب پرداختی بیمار، هزینه
های غیردرمانی و هزینه دارو و تجهیزات در صد کوچکی از هزینه ها را به خود اختصاص داده بود. بر ا ساس مدل رگرسیونی، مدت اقامت، اقامت در مراکز درمانی خصوصی نسبت به نیمه خصوصی و داشتن فرد همراه با مقدار هزینه های پرداخت شده توسط بیماران رابطه مستقیم دا شت. 37 در صد از بیماران بخش دولتی با در نظر گرفتن آستانه 5 درصد با یکبار بستری در معرض هزینه های کمرشکن سلامت قرار گرفته بودند.
گرچه هزینه های مستقیم درمانی اهمیت زیادی دارند و حمایت از بیماران در برابر این هزینه ها بسیار ارز شمند است اما بیماران در زمان دریافت خدمات درمانی بستری هزینه های متنوع دیگری نیز دارند. بی توجهی به هزینه های مستقیم غیردرمانی و هزینه های غیرمستقیم ناشی از غیبت از کار بیمار و همراه وی می تواند خانوارها را در معرض هزینه های کمرشکن قرار دهد.


نویسندگان: سونیا نظری، اسما صابرماهانی، محمد جعفری سیریزی

در صورت نیاز به این پایان نامه با ایمیل زیر مکاتبه نمایید.

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید