ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

بررسی رابطه بین جو سازمانی و خویشتن شناسی مدیران (ارشد، میان، عملیاتی) و سلامت سازمانی در ادارات کل بیمه سلامت منطقه 3 کشوري

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین جو سازمانی با خویشتن شناسی مدیران( ارشد. میانی عملیاتی) و سلامت سازمانی ادارات بیمه سلامت منطقه 3کشوري میباشد. مطالعه حاضر با استفاده از مطالعات مقطعی و روش همبستگی در یک نمونه آماري 30نفري از مدیران و معاونین ایشان در 7استان (کرمان سیستان و بلوچستان هرمزگان فارس بوشهریزد خراسان جنوبی )انجام شد. جمع آوري اطلاعات از سه پرسشنامه صورت گرفته جهت توصیف داده هاي جمع آوري شده از آزمون هاي آماري اسپیرمن و کندال استفاده شده است. اطلاعات جمعآوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که بین جو سازمانی با خویشتن شناسی مدیران و سلامت سازمانی رابطه مثبت معناداري وجود دارد.. همچنین رابطه بین خویشتن شناسی مدیران و سلامت سازمانی مثبت و معنادار می باشد. لذا پیشنهاد می گردد تا با تبین اهداف، تشریح نقشها، اعطاي پاداش، توجه به رویه ها و ارتباطات اثربخش زمینه شناخت بیشتر مدیران از خود بهمراه سلامت سازمانی فراهم آید. مدیران نیز می توانند با شناخت و آگاهی از خود سلامت سازمانی بیشتري را رقم زنند.


واژگان کلیدي: جو، جو سازمانی، مدیر، خویشتن شناسی مدیران، سلامت و سلامت سازمانی


نویسنده: معصومه امیر حسینی